De voorwaarden voor deze site

 

Toegang tot en gebruik van de Decopox website (hierna "site") en de gerelateerde internetapplicaties van Decopox (hierna "applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.

 

Informatie over Decopox BV of met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk "Decopox") en de producten en diensten van Decopox op deze site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

 

1. Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met Decopox of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

 

2. Decopox noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

 

3. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Decopox gecorrigeerd zullen worden naar het goeddunken van Decopox. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Decopox behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Decopox alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site. Mondelinge afspraken, prijzen en adviezen welke in onze showroom of elders gegeven worden, zijn slechts geldig indien deze ook in de offerte worden vermeld. Onze adviezen met betrekking tot technische toepassing in woord en geschrift worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, en hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

4. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Decopox herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Decopox. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Decopox. © 2008 Decopox BV. Alle rechten voorbehouden.

 

5. De op deze site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Voorwaarden , gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht.

 

6. Alhoewel Decopox al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

 

7. U gaat ermee akkoord de normale werking van deze site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.

 

8. Wij wijzen u erop dat de kleuren op deze website de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk benaderen. Echter, omdat de kleurweergave van de website en uw beeldscherm bepaalde beperkingen met zich meebrengt, is het mogelijk dat de kleur enigszins afwijkt van de uiteindelijke vloerkleur.

 

9. ArtDesign®, BetonDesign®, GrindDesign®, MarmerDesign®, TerrazzoDesign®, UniColorDesign®, FlakeDesign®,Decotop® en Decopox® zijn internationaal wettelijk beschermde en geregistreerde merknamen en beeldmerken. Geen van deze merken mogen op enigerlei wijze worden overgenomen, gepubliceerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Decopox B.V. Het is niet toegestaan deze website te framen. Inbreuk op deze bepalingen leiden tot juridische vervolging door de betreffende autoriteit.

 

10. Alle door u aan Decopox verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en niet door Decopox aan derden worden bekendgemaakt tenzij dit nodig mocht zijn voor het verlenen van de diensten van Decopox.

 

11. De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van eerdergenoemde gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

 

12. Voor bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de site geldt dat deze goed en probleemloos benaderbaar zijn in combinatie met een windows computer en Internet Explorer 5.5 en hoger. Het benaderen van deze producten en diensten met computers met andere systemen wordt door Decopox niet specifiek ondersteund of getest.

 

13. Deze voorwaarden en deze afstandsverklaring, alsmede enige vordering gebaseerd op het gebruik van informatie van deze site wordt beheerst door Nederlands recht en partijen onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in Dordrecht, Nederland.

© 2008 Decopox BV

Content: D. van Poorten   &   Programmeur: R. Hoogesteger